Honda F20B - (c) Honda, Deutschland
sohc
 
Honda F20B - (c) Honda, Japan
dohc